Morningstar Debat 2022: zo staat het nu met ESG reporting (2024)

De invoering van de eerste fase van de SFDR-regels is een hele klus. Omdat nog niet alles volledig vastligt in regelgeving, merken de fondsaanbieders dat er sterke behoefte is aan duidelijkheid, zo gaf Itamar Morad van ING aan. Die is er nog niet, omdat de uitrol van de tweede fase van SFDR nog bezig is en het bestaande Europese ESG Template (EET) geen regelgevend document is.

Aanbieders leren intussen de voorkeuren van hun klanten steeds beter kennen. Dat gaat in feite op een manier van trial and error. Het vergt extra inspanning van de aanbieders om hun medewerkers te trainen in zulke gesprekken met beleggende klanten, geeft Gerrit Dubois van Degroof Petercam Asset Management aan.

Educatie van beleggingsadviseurs en meer nog van hun klanten is essentieel om ESG reporting te laten slagen, betoogt Anastasia Georgiou van Morningstar. "En daar doen alle partijen hun best voor in de huidige marktsituatie." Naast het EET komen nu de nieuwe data onder SFDR in het spel: "dat biedt informatie van een diepgaander niveau aan de markt en dat betekent veel, want daarmee worden gaten gedicht die er nu nog zijn. EET is gemaakt voor en door de industrie om te helpen om duurzaamheidsvoorkeuren in kaart te brengen, maar dat heeft niet de status van regelgeving."

Oproep tot standaardisatie

Wel doen de fondsaanbieders de oproep aan toezichthouders en regelgevers om met standaarden te komen voor de fondsindustrie, zodat aanbieders en klanten weten waar ze aan toe zijn. Zolang die er niet zijn, blijft het ieder voor zich uitdokteren wat het best bij de individuele klant past. En ligt het gevaar op de loer dat er verschillende percepties leven over wat duurzaam is, waarschuwt Gerrit Dubois. Dan denkt de een dat hij al heel goed bezig is met duurzaamheid, terwijl dat voor de ander nog onvoldoende is. Morad van ING sluit zich daar bij aan. “Nu nemen we alle data die van onze klanten verzamelen. Daarmee kunnen we kijken wat werkt en wat niet. Wat betekent een ESG-factor voor een klant: wil hij uitsluiting van onderwerpen? Wil hij juist inzetten op specifieke keuzes en wat betekent dat dan voor het duurzaamheidsprofiel en het rendement?”

Zoë du Chattel van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) huldigt de inspanningen van de fondssector en noemt transparantie daarbij de sleutelfactor: “Laat zien wat je doet en vertel het hele verhaal daarbij met de context en hoe het werkt.” Want dan kunnen beleggers kiezen, vult Georgiou van Morningstar aan: “Maak factsheets, bouw de informatie op in lagen, wat doet ertoe voor beleggers”. Als daar een standaard voor komt, dan zal dat het allemaal veel makkelijker maken voor iedereen, beaamt Du Chattel.

SFDR als label of niet?

De SFDR categorieën zijn al een soort leidraad, waarbij de vraag opkomt of die als label kunnen dienen om het begrip bij klanten te vergroten. Een poll op Twitter geeft aan dat iets meer dan de helft van de respondenten de Artikel 6, 8 en 9 aanduidingen inderdaad als een zinvol label ziet. In het panel zijn de meningen verdeeld.

“Wij vinden dat het geen labels zijn”, stelt Du Chattel van de AFM. “De SFDR-categorieën zijn bedoeld voor transparantie, niet voor promotie. Zo’n label zegt op zichzelf niets, want jJe moet naar de aanvullende info over het product kijken. De aanbieder moet zich uiteraard aan zijn belofte houden, maar de classificatie is geen garantie. De klant moet zelf kritisch blijven.”

ING’s Morad stelt dat hij ervaart dat er “druk vanuit de markt is om het toch als een label te gebruiken. Maar het is voor disclosure, niet om te laten zien hoe sustainable je bent.” Daarom wil hij het liefst samen met andere marktpartijen en de toezochthouders samen aan het werk om een gezamenlijke standaard te ontwikkelen voor het meten van niveaus van duurzaamheid.

Er is dus nog en lange weg te gaan, maar de goede wil is er bij iedereen, zo kunnen we concluderen. Bovendien is iedereen al bezig om stappen te zetten binnen de huidige context; de toezichthouders geven handvatten om mee te werken, en zo zal het zich verder uitkristalliseren. In gezamenlijkheid moet de fondsenindustrie tot een gestandaardiseerde manier van ESG reporting komen.

Het Morningstar Debat werd gemodereerd doorRaymond Frenken, editorial manager vanInvestment Officerin Luxemburg. De paneleden met volledige naam en functie zijn:

  • Zoë du Chattel- Senior Supervisor bij de AFM
  • Itamar Morad- Retail Sustainability Lead & Global Head of Retail Savings Product bij ING
  • Anastasia Georgiou- Director of Client Solutions, Adviser Segment bij Morningstar
  • Gerrit Dubois– Responsible Investment Specialist bij Degroof Petercam Asset Management

Wilt u het Morningstar Debat 2022 nog eens terugkijken? Dan kan bij Brighttalk via deze link:

- Morningstar Debat 2022: Good practices in ESG reporting

Morningstar Debat 2022: zo staat het nu met ESG reporting (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 6417

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.